شرکت جهان کمپرسور کمی پیش از سال ۱۳۶۲ تاسیس گردید. مدیرعامل فعلی شرکت جناب آقای مهندس عباس بهروزی در سال ۱۳۶۶ از شرکت اطلس کوپکو ایران (با سمت مدیریت فنی و سرویس) جدا شده و به درخواست مدیرعامل وقت اطلس کوپکو ایران، و به همراه گروهی از همکاران سابق خود، شرکت جهان کمپرسور را احیا نمودند. خدمات دهی معتبر برای دستگاه های اطلس کوپکو مهمترین دغدغه و ماموریت شرکت شمرده می شد. در طی سال ها این شرکت از مدیران و تکنسین های اسبق اطلس کوپکو در کنار نیروی جوان و تازه نفس بهره جسته و با تربیت نیروهای جدید و همچنین استفاده از تجربه و تخصص نیروهای قدیمی، مجموعه ای پایدار را به عنوان چرخ دنده ای برای صنعت کشور برپا داشته است.