خشك كردن گازها (بخش دوم)

چرا باید گازها را رطوبت زدایی كرد؟

نمونه‌ای از یک نمودار نم‌شناسی حاصل از دمای خشک و دمای مرطوب و فشار بخار
نمونه نمودار سایکرومتری یا نم‌شناسی

هنگامی كه گازی مانند هوا توسط كمپرسور متراكم میشـود، ضـمن افـزایش فـشار، حجـم گـاز كاهش یافته و در عوض دمای آن افزایش می یابد. رطوبت موجود در گاز بعلت بـالابودن دمـای گاز خروجی از كمپرسور بصورت بخار خواهد بود. ولی بعلت سردكردن گـاز در خنـك كـن هـای بین مرحله ای و نهائی و كاهش دمای گاز تا دمای محیط (و یا اندكی بالاتر از آن)، بعلت كاهش حجم گاز، میزان رطوبت موجـود در واحـد حجم گاز از میزان اشباع بیشتر بوده و به همین خاطر بخش اعظمی از رطوبـت موجـود در گـاز ورودی بصورت مایع درآمـده كـه توسـط تلـه هـای رطوبـت‌گیـر (Condensate Trap) از گـاز جداشده و توسط شیرهای شناوری به بیرون تخلیه میشود. بدیهی اسـت در شـرایط فـوق گـاز خارج شده از خنك‌كن نهائی بصورت اشباع بوده و اگر در ادامه مسیر بهره برداری شرایط دمائی محیط در حدی باشد كه از نقطه شبنم گاز خارج شده از خنك‌كـن نهـائی كمتـر باشـد، ایـن امـر میتواند موجب میعان مجدد رطوبت و حتی در شرایط محیطی بسیار سرد بصورت یـخ درآیـد (نظیر حضور رطوبت در مبردهای مورد استفاده در سیستم های تبرید كه اگر خـشك‌كـن مبـرد خوب عمل نكند، رطوبت موجود در شیر انبساط بصورت یـخ درآمـده و موجـب گرفتگـی شـیر انبساط و یا لوله مؤپنه خواهد شد). اطلاعات بیشتر