لیست کمپرسورهای بررسی شده

جدولی در ادامه خواهد آمد که شامل مدل‌های معرفی و بررسی شده بر روی سایت می باشد. در این جدول مشخصات این مدل‌ها من جمله شرکت سازنده، نوع موتور، فشار عملیاتی و ظرفیت هوادهی هوای فشرده‌ی آنها یا FAD آمده است؛ همچنین در بخش توضیحات اویل فری (کمپرسور هوای خشک و بدون روغن) یا اویل اینجکت (کمپرسور روغن پاششی) بودن این کمپرسورها مطرح گردیده و با کلیک بر روی عنوان مدل میتوانید به صفحه‌ی بررسی دقیقتر آنها دسترسی داشته باشید. اطلاعات بیشتر