آشنایی با هوا و هوای مرطوب

آیا میدانید زمانی که تنفس میکنید، دقیقا در حال تنفس چه چیزی هستید؟ با صرف نظر از حیاتی بودن کره ی زمین که برای زندگی، هوای فشرده مهمترین عنصر است. فهمیدن هوا اولین قدم در فهمیدن هوای فشرده است. پس بیاید نگاهی دقیق تر به آن بیندازیم.

هوا چیست؟

هوا مخلوطی از گازهای بی رنگ ، بی بو و بی مزه است. هوا ترکیبی است از گازهای مختلف ولی میتوان گفت که عناصر اولی آن اکسیژن (۲۱٪) و نیتروژن (۷۸٪) می باشد. این ترکیب نسبتا در ارتفاع ۲۵ کیلومتری از دریا، ثابت است. هوا یک ماده ی شیمیایی خالص نیست، بلکه یک ماده است که به صورت مکانیکی ترکیب شده است. به همین دلیل است که میتوان عناصر آن را با روش های مختلف مانند سرد کردن، از هم جدا کرد. هوای اتمسفر همیشه ، به صورت کم و بیش، دارای آلاینده های ذرات جامد مانند گرد و غبار، شن، ماسه و بلورهای نمک است. میزان این آلاینده ها در مناطق پر جمعیت ،زیاد و در مناظق کم جمعیت و ارتفاعات ،کم است. اطلاعات بیشتر

خشك كردن گازها (بخش سوم و پایانی)

رطوبت زدایی به روش جذب فیزیكی

هنگامی كه مقداری نمك طعام در ظرفی سرباز و در محیطی مرطوب نگهداری می شـود بعـد از مدتی مرطوب شده و این نشان دهنده قابلیت جذب رطوبت توسط نمك طعام میباشد. امـروزه برای رطوبت گیری از گازها و دستیابی به نقطه شـبنم بـسیار پـایین (كمتـر از ١٠٠c-) از مـواد شیمیایی جاذب الرطوبه نظیر سیلیكاژل (SIO2)، بوكـسیت (شـكل طبیعـی Al2O3) آلومینـا فعـال شده (Al2O3 فعال شده) و الك مولكولی (Molecular Sieves) با فرمول شیمیایی  NaSio2 و Alo2 استفاده میشود. اطلاعات بیشتر

خشك كردن گازها (بخش دوم)

چرا باید گازها را رطوبت زدایی كرد؟

نمونه‌ای از یک نمودار نم‌شناسی حاصل از دمای خشک و دمای مرطوب و فشار بخار
نمونه نمودار سایکرومتری یا نم‌شناسی

هنگامی كه گازی مانند هوا توسط كمپرسور متراكم میشـود، ضـمن افـزایش فـشار، حجـم گـاز كاهش یافته و در عوض دمای آن افزایش می یابد. رطوبت موجود در گاز بعلت بـالابودن دمـای گاز خروجی از كمپرسور بصورت بخار خواهد بود. ولی بعلت سردكردن گـاز در خنـك كـن هـای بین مرحله ای و نهائی و كاهش دمای گاز تا دمای محیط (و یا اندكی بالاتر از آن)، بعلت كاهش حجم گاز، میزان رطوبت موجـود در واحـد حجم گاز از میزان اشباع بیشتر بوده و به همین خاطر بخش اعظمی از رطوبـت موجـود در گـاز ورودی بصورت مایع درآمـده كـه توسـط تلـه هـای رطوبـت‌گیـر (Condensate Trap) از گـاز جداشده و توسط شیرهای شناوری به بیرون تخلیه میشود. بدیهی اسـت در شـرایط فـوق گـاز خارج شده از خنك‌كن نهائی بصورت اشباع بوده و اگر در ادامه مسیر بهره برداری شرایط دمائی محیط در حدی باشد كه از نقطه شبنم گاز خارج شده از خنك‌كـن نهـائی كمتـر باشـد، ایـن امـر میتواند موجب میعان مجدد رطوبت و حتی در شرایط محیطی بسیار سرد بصورت یـخ درآیـد (نظیر حضور رطوبت در مبردهای مورد استفاده در سیستم های تبرید كه اگر خـشك‌كـن مبـرد خوب عمل نكند، رطوبت موجود در شیر انبساط بصورت یـخ درآمـده و موجـب گرفتگـی شـیر انبساط و یا لوله مؤپنه خواهد شد). اطلاعات بیشتر