سیکل کاری یا Duty Cycle

سیکل کاری عددی است میان صفر و یک (صفر تا صد درصد) که نمایانگر میزان کار کمپرسور در یک دوره ی زمانی مشخص می باشد.
برای مثال سیکل کاری ۳۰ درصد به این مفهوم است که کمپرسور برای ۳۰ درصد زمان کار کرده و ۷۰ درصد زمان باقیمانده را می بایست خنک کند.

برای کمپرسورهای گرید حرفه ای و بالاخص کمپرسورهای اسکرو، فاکتور سیکل کار اهمیت ندارد. این کمپرسورها امکان فعالیت ۲۴ ساعته برای سال ها (مگر برای اقدامات تعمیر و نگهداری) را دارا هستند. در این مورد سیکل کاری کمپرسور ۱۰۰ درصد می باشد. اطلاعات بیشتر

Call Now Buttonتماس با شرکت