نشانی: کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج، روبروی وردآورد، شماره ۲۴۸

تلفن: ۷۸ و ۴۴۹۸۸۵۷۷ ۰۲۱

فکس: ۴۴۹۸۰۲۳۴ ۰۲۱