برای مشاهده‌ی کامل جدول تلفن همراه خود را در حالت افقی قرار دهید.

جدول ۱

مدل دستگاهشرکت سازندهفشار عملیاتی
(بار)
دبی هوای فشرده خروجی
(مترمکعب بر دقیقه)
موتورتوضیحات
GA 110 Wاطلس کوپکو۷/۵۲۰الکتریکیاویل اینجکت
آب خنک
XAS 760اطلس کوپکو۷۲۱دیزلاویل اینجکت
ZT 132اطلس کوپکو۱۰۱۸/۸۴الکتریکیاویل‌‌ فری
هواخنک
GA 55اطلس کوپکو۷/۵
۱۰
۱۳
۱۰
۸/۵
۷/۵
الکتریکیاویل اینجکت
ASD 37 Tکایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۳/۹۱
۳/۱۳
۲/۶۶
الکتریکیاویل اینجکت
SIERRA SM 250اینگرسول رند۸/۵۴۱/۵الکتریکیاویل اینجکت
HP 1600 WCUاینگرسول رند۱۰/۳۴۵/۳الکتریکیاویل اینجکت
M 200کایزر۷
۸/۶
۱۰
۱۲
۱۴
۲۱/۲
۱۹/۷
۱۸
۱۶
۱۴/۵
دیزلاویل اینجکت
IRN 132 Kاینگرسول رند۷
۷/۵
۸
۸/۵
۱۰
۲۱/۵
۲۱/۲
۲۰/۶
۲۰/۱
۱۸/۶
الکتریکیاویل اینجکت
SF 4 +اطلس کوپکو۸
۱۰
۰/۴
۰/۳۵
الکتریکیکمپرسور اسکرول - آزمایشگاهی/بیمارستانی
ZA 3 Cاطلس کوپکو۳/۵۱۰الکتریکیاویل فری
GX 11 ELاطلس کوپکو۷/۵
۱۰
۱۳
۱/۶۲
۱/۴
۱/۱۴
الکتریکیاویل اینجکت
GA 30 +اطلس کوپکو۷/۵
۸
۱۰
۱۳
۵/۸
۵/۶
۴/۸
۳/۹
الکتریکیاویل اینجکت
M 50کایزر۷۵دیزلاویل اینجکت
GA 408اطلس کوپکو۸۴الکتریکیاویل اینجکت
P 425 - HP 375 WCUدوسان۷
۱۰/۳
۱۲
۱۰/۶
دیزلاویل اینجکت
GA 200اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۳۶/۱
۳۴
۳۰/۷
۲۶/۱
الکتریکیاویل اینجکت
GA 160اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۴
۳۰/۵
۲۹/۱
۲۷/۱
۲۱/۷
الکتریکیاویل اینجکت
SFC 55کایزر۷/۵
۸/۶
۱۰/۵
۱۰
الکتریکیاویل اینجکت
ZR 90 VSD FFاطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۴
۱۳/۲
۱۲/۵
الکتریکیاویل فری
آب خنک
فول فیچر / سرعت متغیر
XRS 396اطلس کوپکو۱۷۲۳/۵دیزل
کاترپیلار
حفاری مداوم
پی‌ریزی ساختمان، پاکسازی لوله‌ها
HP 450 - VHP 400دوسان۱۲/۱
۱۵/۵
۱۲/۵
۱۱/۳
دیزلاویل اینجکت
ZT 75اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۱/۶
۱۱
۱۰/۴
الکتریکیاویل فری
هواخنک
XATS 800 CD7اطلس کوپکو۱۰/۳۲۲/۶۵دیزلاویل اینجکت
موتور کاترپیلار
PTS 916اطلس کوپکو۱۰/۳۴۵/۷دیزلاویل اینجکت
دارای دو استیج موازی
XP 200 W JDدوسان۸/۶۵/۶۶دیزلاویل اینجکت
آب خنک
XHP 900 W CATدوسان۲۴/۱۲۵/۵دیزلاویل اینجکت
موتور کاترپیلار
P 185 W DOدوسان۸/۶۵/۲دیزلاویل اینجکت
موتور دوسان
ZR 55اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۷/۹
۸/۶
۷/۳
الکتریکیاویل فری
آب خنک
GA 15اطلس کوپکو۷/۵
۸
۱۰
۱۳
۲/۷۳
۲/۶۱
۲/۲۷
۱/۹۴
الکتریکیاویل اینجکت
XAMS 287اطلس کوپکو۸/۶۱۷/۲۲دیزلاویل اینجکت
XP 825 W CUاینگرسول رند۸/۶۲۳/۴دیزلاویل اینجکت
موتور کامینز
XAS 67 DDاطلس کوپکو۷۳/۷دیزلاویل اینجکت
موتور دویتز
RS 37اینگرسول رند۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۴
۶/۶
۶/۳
۵/۸
۴/۶
الکتریکیاویل اینجکت
MH 55اینگرسول رند۱۰۱۰/۲الکتریکیاویل اینجکت
GX 7 EPاطلس کوپکو۱۰۰/۸۴الکتریکیاویل اینجکت
مناسب برای چاپ و برخی مصارف کارخانجات پلیمری
GA 710اطلس کوپکو۱۰۷الکتریکیاویل اینجکت
ESD 375کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۳۷/۸۵
۳۰/۱۳
۲۴/۳۴
الکتریکیاویل اینجکت
CSG 120 2Aکایزر۴
۶
۸
۱۰
۱۲/۹۷
۱۲/۹۲
۱۲
۱۰/۴۳
الکتریکیاویل فری
برای مشاهده‌ی ادامه‌ی جدول کلیک کنید
تماس با شرکت