جدول زیر شامل مدل‌های کمپرسور باد صنعتی بررسی شده بر روی سایت است. در این جدول مشخصات این مدل‌ها: شرکت سازنده، نوع موتور، فشار عملیاتی و ظرفیت هوادهی هوای فشرده‌ی آنها یا FAD آمده است. با کلیک بر روی عنوان مدل میتوانید به صفحه‌ی بررسی دقیقتر آنها دسترسی داشته باشید. عموم کمپرسورهای بررسی شده، کمپرسور اسکرو هستند.

۴۰ کمپرسور باد صنعتی نخست

مدل دستگاهشرکت سازندهفشار عملیاتی
(بار)
دبی هوای فشرده خروجی
(مترمکعب بر دقیقه)
موتورتوضیحات
GA 110 Wاطلس کوپکو۷/۵۲۰الکتریکیاویل اینجکت
آب خنک
XAS 760اطلس کوپکو۷۲۱دیزلاویل اینجکت
ZT 132اطلس کوپکو۱۰۱۸/۸۴الکتریکیاویل‌‌ فری
هواخنک
GA 55اطلس کوپکو۷/۵
۱۰
۱۳
۱۰
۸/۵
۷/۵
الکتریکیاویل اینجکت
ASD 37 Tکایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۳/۹۱
۳/۱۳
۲/۶۶
الکتریکیاویل اینجکت
SIERRA SM 250اینگرسول رند۸/۵۴۱/۵الکتریکیاویل اینجکت
HP 1600 WCUاینگرسول رند۱۰/۳۴۵/۳الکتریکیاویل اینجکت
M 200کایزر۷
۸/۶
۱۰
۱۲
۱۴
۲۱/۲
۱۹/۷
۱۸
۱۶
۱۴/۵
دیزلاویل اینجکت
IRN 132 Kاینگرسول رند۷
۷/۵
۸
۸/۵
۱۰
۲۱/۵
۲۱/۲
۲۰/۶
۲۰/۱
۱۸/۶
الکتریکیاویل اینجکت
SF 4 +اطلس کوپکو۸
۱۰
۰/۴
۰/۳۵
الکتریکیکمپرسور اسکرول - آزمایشگاهی/بیمارستانی
ZA 3 Cاطلس کوپکو۳/۵۱۰الکتریکیاویل فری
GX 11 ELاطلس کوپکو۷/۵
۱۰
۱۳
۱/۶۲
۱/۴
۱/۱۴
الکتریکیاویل اینجکت
GA 30 +اطلس کوپکو۷/۵
۸
۱۰
۱۳
۵/۸
۵/۶
۴/۸
۳/۹
الکتریکیاویل اینجکت
M 50کایزر۷۵دیزلاویل اینجکت
GA 408اطلس کوپکو۸۴الکتریکیاویل اینجکت
P 425 - HP 375 WCUدوسان۷
۱۰/۳
۱۲
۱۰/۶
دیزلاویل اینجکت
GA 200اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۳۶/۱
۳۴
۳۰/۷
۲۶/۱
الکتریکیاویل اینجکت
GA 160اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۴
۳۰/۵
۲۹/۱
۲۷/۱
۲۱/۷
الکتریکیاویل اینجکت
SFC 55کایزر۷/۵
۸/۶
۱۰/۵
۱۰
الکتریکیاویل اینجکت
ZR 90 VSD FFاطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۴
۱۳/۲
۱۲/۵
الکتریکیاویل فری
آب خنک
فول فیچر / سرعت متغیر
XRS 396اطلس کوپکو۱۷۲۳/۵دیزل
کاترپیلار
حفاری مداوم
پی‌ریزی ساختمان، پاکسازی لوله‌ها
HP 450 - VHP 400دوسان۱۲/۱
۱۵/۵
۱۲/۵
۱۱/۳
دیزلاویل اینجکت
ZT 75اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۱/۶
۱۱
۱۰/۴
الکتریکیاویل فری
هواخنک
XATS 800 CD7اطلس کوپکو۱۰/۳۲۲/۶۵دیزلاویل اینجکت
موتور کاترپیلار
PTS 916اطلس کوپکو۱۰/۳۴۵/۷دیزلاویل اینجکت
دارای دو استیج موازی
XP 200 W JDدوسان۸/۶۵/۶۶دیزلاویل اینجکت
آب خنک
XHP 900 W CATدوسان۲۴/۱۲۵/۵دیزلاویل اینجکت
موتور کاترپیلار
P 185 W DOدوسان۸/۶۵/۲دیزلاویل اینجکت
موتور دوسان
ZR 55اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۷/۹
۸/۶
۷/۳
الکتریکیاویل فری
آب خنک
GA 15اطلس کوپکو۷/۵
۸
۱۰
۱۳
۲/۷۳
۲/۶۱
۲/۲۷
۱/۹۴
الکتریکیاویل اینجکت
XAMS 287اطلس کوپکو۸/۶۱۷/۲۲دیزلاویل اینجکت
XP 825 W CUاینگرسول رند۸/۶۲۳/۴دیزلاویل اینجکت
موتور کامینز
XAS 67 DDاطلس کوپکو۷۳/۷دیزلاویل اینجکت
موتور دویتز
RS 37اینگرسول رند۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۴
۶/۶
۶/۳
۵/۸
۴/۶
الکتریکیاویل اینجکت
MH 55اینگرسول رند۱۰۱۰/۲الکتریکیاویل اینجکت
GX 7 EPاطلس کوپکو۱۰۰/۸۴الکتریکیاویل اینجکت
مناسب برای چاپ و برخی مصارف کارخانجات پلیمری
GA 710اطلس کوپکو۱۰۷الکتریکیاویل اینجکت
ESD 375کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۳۷/۸۵
۳۰/۱۳
۲۴/۳۴
الکتریکیاویل اینجکت
CSG 120 2Aکایزر۴
۶
۸
۱۰
۱۲/۹۷
۱۲/۹۲
۱۲
۱۰/۴۳
الکتریکیاویل فری
برای مشاهده‌ی ادامه‌ی جدول کلیک کنید
Call Now Buttonتماس با شرکت