در این مطلب به مفاهیم فیزیکی مورد استفاده برای اندازه گیری جنبه های مختلف در کمپرسور خواهیم پرداخت و این مفاهیم را دقیق‌تر بررسی می کنیم. این مطلب در تکمیل اندازه‌گیری کار، توان و نرخ حجمی هوای فشرده می باشد.

فشار چیست و چگونه آن را اندازه میگیریم؟

نیروی وارد بر واحد سانتیمتر هوا را فشار هوا میگویند. فشار هوا در جو سطح دریا تقریبا ۱۰.۱۳ نیوتن است. بنابراین فشار مطلق اتمسفر در سطح دریا برابر با ۱۰.۱۳*۱۰۴ پاسکال است.  واحد دیگر اندازه گیری فشار بار می باشد، هر بار برابر با ۱۰۵ پاسکال است.

هرچه از سطح دریا بالاتر/پایین تر باشید، این فشار از یک اتمسفر کمتر/بیشتر خواهد بود.

چگونه دما را اندازه میگیرند؟

تعریف دمای گاز کار آسانی نیست. دما یک روش اندازه گیری انرژی جنبشی مولکولی است. هرچه سرعت حرکت مولکول ها بیشتر باشد، دما بالاتر است و حرکت مولکول ها در صفر مطلق، متوقف میشود. مقیاس کلوین (k) مبتنی بر این پدیده می باشد. واحد های دیگر اندازه گیری دما سامنتی گراد و سلیسیوس می باشد

T= t + 273.2

T= absolute temperature (K)

t = centigrade temperature

چگونگی اندازه گیری ظرفیت حرارتی

گرما از انرژی نشئت می‌گیرد. این انرژی از حرکت نامنظم مولکول ها یک ماده به وجود می آید. ظرفیت حرارتی یک شی به مقدار گرمای مورد نیاز برای تغییر یک واحد دما در شی گفته میشود. ظرفیت حرارتی خاص یک ماده، به مقدار گرمای مورد نیاز برای تغییر یک واحد دما در شی به وزن یک کیلوگرم گفته می‌شود.

منبع

تماس با شرکت