مشابه با سایر بخش‌های صنعت، بخش هوای فشرده نیز آئین‌نامه‌ها و استانداردهای خاص خود را داراست. این قوانین ضروریاتی را در ابعاد محلی و جهانی تبیین کرده و بر پیاده‌سازی آنها نظارت دارند، حال برخی از این ضوابط الزام‌آور و برخی دیگر از جنس توصیه و پیشنهاد و یا برای مصارف خاص هستند.

تصویر تزئینی است.

استانداردهای صنعت

standards and regulationsضوابط خاص یا از مسیرقانونگذاری و یا به موجب قید در قرارداد الزام‌آور می شوند. ضوابط الزام‌آور بر دسته‌های مختلفی هستند که از مهمترین آنها استانداردهای ایمنی برای کارکنان و اماکن می باشد؛ برخی استانداردهای انتخابی نیز می توانند ناظر بر تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی سیال فشرده، نحوه‌ی عملکرد دستگاه، گزارش‌دهی اندازه‌گیری‌ها و همچنین طراحی صنعتی قطعات باشند.

مزایای استانداردسازی بین‌المللی هم برای تولیدکنندگان، هم برای شرکت واسطه چون ما و نیز هم برای خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی بدیهی است. استانداردها امکان جایگزینی دستگاه‌ها و مقایسه‌ی عملکردی آنها را فراهم می آورند. اظهارنامه‌های عملکردی معمولا بخش‌های عملیاتی، زیست محیطی و ایمنی را پوشش می دهند.

استانداردها در سطوح ملی، فراملی و بین‌المللی تعریف می شوند، اما این پایان کار نیست. برخی از صنایع گوناگون، چون صنعت نفت، صنعت هوای فشرده و صنایع الکترونیکی نیز خود با توافق اتحادیه‌های تجاری دست به استانداردسازی می زنند.

ایزو (ISO) که به اختصار نماد سازمان جهانی استانداردسازی یا International Organization for Standardization می باشد از مهمترین این استانداردها در صنایع مختلف، من جمله هوای فشرده، می باشد.

برخی از استانداردهای اصلی صنعت هوای فشرده به شرح زیر می باشد:

ایمنی ماشین آلات

EN ISO 12100-1:2003 AMD 2009 مبنی بر ایمنی ماشین آلات – مفاهیم بنیادی، اصول اصلی طراحی – بخش ۱: نامگذاری و متدولوژی مقدماتی. بخش ۲: اصول فنی.

ایمنی تجهیزات فشار

EN 764-1 to 7 برای تجهیزات فشار
EN 286-1 to 4 برای تجهیزات ذخیره‌سازی نیتروژن و هوا

زیست محیطی

EN ISO 3744:2009 تعیین سطوح نویز (صدای) تولیدی
EN ISO 2151:2004 کد تست صدا برای کمپرسورها و پمپ‌های خلا

ایمنی الکتریکی

EN 61000-6-2:2005 برای انطباق‌پذیری الکترومغناطیسی
بخش‌های ۲-۶ و ۴-۶.
EN 60034 – Part 1 to 30: ماشین آلات الکتریکی دورانی – اسمی و عملیاتی.

استانداردسازی

ایزو 3857-1:1977 کمپرسورها، ابزار و ماشین‌آلات پنوماتیک – واژگان. بخش ۱: عمومی. بخش ۲: کمپرسورها.
ایزو 5390:1977 کمپرسورها – دسته بندی.

مشخصات فنی و تست

ایزو 1217:2009 کمپرسورهای جابجایی – تست‌های پذیرش
ایزو 5389:2005 توربوکمپرسورها – کد تست عملکردی
ایزو 7183:2007 درایر (خشک‌کن) هوای فشرده – مشخصات فنی و تست
ایزو 12500:2007 بخش‌های یک تا سه – فیلترهای کمپرسور هوا – روش‌های تست
ایزو 8573 بخش‌های یک تا نه – هوای فشرده – آلاینده‌ها و دسته‌های خلوص – روش‌های تست.

تماس با شرکت