پیش از این می دانیم که برای فشرده‌سازی هوا دو قاعده‌ی کلی داریم. یکی از این ۲، فشرده‌سازی با جابجایی است. ذیل این گروه کمپرسورهای مختلفی قرار دارد که یکی از آنها کمپرسور دیافراگمی است، به اختصار آن را معرفی می کنیم:

کمپرسورهای دیافراگمی گروهی متفاوت با آنهایی که میشناسیم شکل می دهند. دیافراگم آنها به دو صورت مکانیکی و هیدرولیکی به حرکت درمی‌آید. کمپرسورهای دیافراگمی مکانیکی با دبی‌های کم و فشارهای پایین و یا به عنوان پمپ خلأ کار میکنند. در دیگر سو کمپرسورهای دیافراگمی هیدرولیک برای مصارف فشار بالا کاربرد دارند.

 

منبع

تماس با شرکت