فازهای مختلف عملکردی کمپرسور اسکرو، که در ویدیوی فوق مشاهده می شوند، به شرح زیر هستند:

فاز ۱: هوای محیطی به درون فیلتر کشیده شده و وارد المنت فشرده‌سازی می شود

فاز ۲: المنت اسکرو هوا را، با کاهش فضای آزاد میان هر تیغه، فشرده می‌کند. قطره‌ای روغن به درون محفظه‌ی فشرده‌سازی تزریق می شود تا دما را بکاهد و المنت را روانکاری کند. اکنون ما هوای فشرده‌ی داغ و آغشته به روغن داریم.

فاز ۳: هوای فشرده‌ی داغ و آغشته به روغن از شیر بدون بازگشت گذشته و وارد سپراتور روغن می شود.

برای آشنایی با قطعات کمپرسور اسکرو کلیک کنید.

فاز ۴: بیشتر روغن تزریقی در محفظه‌ی فشرده‌سازی، در سپراتور روغن از هوای فشرده جدا شده و برای مصرف مجدد ذخیره می شود.

فاز ۵: به محض آنکه فشار داخل سپراتور روغن به فشار موردنظر میرسد، شیر فشار مینیمم باز شده و امکان جریان هوای داغ فشرده به داخل افترکولر فراهم می آید.

فاز ۶: در داخل افترکولر، هوای فشرده خنک شده و برای مصرف مورد نظر قابل استفاده می شود.

تماس با شرکت