نیلینگ شیب‌های خاکی از بهترین روش‌ها برای پایدارسازی این سطوح است. این روش نخست برای پایدارسازی دیواره‌ی داخلی تونل‌ها ابداع گشت و در طول دهه‌های اخیر استفاده از آن در گستره‌ی وسیعی از طرح‌های عمرانی تسری یافت که من‌جمله‌ی آنها می توان به تثبیت ترنچ‌های خط آهن و بزرگراه‌ه و ساخت سازه‌های نگهبان گودبرداری شده در نقاط شهری برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه که چندین طبقه پیلوت در داخل زمین دارند،‌ اشاره داشت.

نقش کمپرسور هوا

نیلینگ در پنج مرحله‌ی گودبرداری، حفاری، کارگذاری میلگرد مسلح، تزریق دوغاب سیمان و بتن‌پاشی، و نصب صفحات و مهره‌ها صورت میپذیرد که قدرت موردنیاز دستگاه‌های حفاری را کمپرسورهای هوای صنعتی تامین خواهند کرد.دیزلی

     

کمپرسورهای موردنیاز برای عملیات حفاری عموما از میان کمپرسورهای هوای اسکرو بوده و با توجه به محیط کاری و نیاز به تحرک بهره‌گیری از کمپرسور دیزلی پرتابل بدیهی می نماید. لیکن تعیین فشار و ظرفیت هوادهی (FAD) کمپرسور نیازمند آگاهی از جنس و وضعیت خاک است تا به قدرت و سرعت دوران مورد نیاز در هنگام حفاری دست یابیم. در ادامه‌ی عملیات نیلینگ کمپرسورهای هوا در زمان تزریق یا شات کریت نیز به کار گرفته می شوند.

    

کمپرسورهای هوای دیزلی ساخته‌ی شرکت‌های اطلس کوپکو و دوسان (اینگرسول‌رند سابق) همواره از قدرت، ثبات و قابلیت اطمینان کافی برای بهره‌گیری در عملیات حفاری و شاتکریت برخوردار بوده‌اند. برای آگاهی از مدل‌های مختلف این کمپرسورها میتوانید بر روی سایت کلمات کلیدی حفاری، راهسازی، کمپرسور معدن و یا به طور کلی‌تر کمپرسور دیزلی را سرچ نمایید.

برای آشنایی بیشتر با تولیدکنندگان تجهیزات حفاری و کمپرسور هوا کلیک کنید.

چند مدل کمپرسور دیزلی

برای نمونه‌، در صورت سرچ به کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو و اینگرسول‌رند/دوسان که در ادامه آمده‌اند برخواهید خورد.
معرفی دو مورد کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو:

کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو XAS 67 Dd

کمپرسور دیزلی اطلس کوپکو XAS 88 Kd

معرفی دو مورد کمپرسور دیزلی اینگرسول‌رند (و جدیدتر دوسان):

کمپرسور دیزلی XP 900 SEC اینگرسولرند

بررسی کمپرسور P425/HP375WCU دوسان

تماس با شرکت