جدول ۴

مدل دستگاهشرکت سازندهفشار عملیاتی (بار)دبی هوادهی هوای فشرده (مترمکعب بر دقیقه)موتورتوضیحات
XAHS 285اطلس کوپکو۱۲۱۷موتور بنز
OM 366 LA
XAHS 365اطلس کوپکو۱۲۲۱/۵موتور بنز
OM 441 LA
ایرسنتر ۲۵کمپرسور کایزر۶
۷/۵
۱۰
۱۳
۲/۵
۲/۶۹
۲/۱۰
۱/۷
کمپرسور اسکرو برقیفول فیچر
درایر تبریدی ABT 25
سیمپلکس ۲۷۵کمپرسور آلمیگ۷۴۷/۶کمپرسور اسکرو برقیکمپرسور اویل فری
زیرمجموعه فوشنگ چین
ساو ۵۵کمپرسور فوشنگ چین۷
۸
۱۰
۱۲
۱۰/۳
۹/۷
۸/۷
۷/۸
کمپرسور اسکرو برقیکمپرسور روغن پاششی یا اویل اینجکت
F Driveکمپرسور آلمیگمعرفی خانواده کمپرسورمعرفی خانواده کمپرسورکمپرسور اسکرو برقیزیرمجموعه آلمانی کمپانی چینی فوشنگ
XRS 396اطلس کوپکو۱۷۲۳/۵موتور کاترپیلار
C9 ACERT T3
M 122کمپرسور کایزر۷
۸/۶
۱۰
۱۲
۱۴
۱۱/۱
۱۰/۱
۹/۵
۸/۲
۷/۳
موتور مکانیکی دویتز
TCD 2012 L04
E185i-A155اینگرسولرند۷
۸
۱۰
۳۶
۳۲/۵
۲۸/۵
کمپرسور اسکرو برقیکمپرسور اویل فری
GR 200اطلس کوپکو۲۰۲۱/۶کمپرسور اسکرو برقیاویل اینجکت
دو مرحله ای
G Driveکمپرسور آلمیگمعرفی خانواده کمپرسورمعرفی خانواده کمپرسورکمپرسور اسکرو برقی
PNS 1250اطلس کوپکو۲۴۳۵موتور کاترپیلار
C 18 Acert
سه مرحله ای
اویل فری
پکیج آف شور موجود
XAS 1600اطلس کوپکو۶/۹
۸/۶
۱۰/۳
۴۴/۷
۴۲/۵
۳۸/۸
موتور کاترپیلار
C 9 Acert
موجود در پکیج آف شور
DNS 160 VSD و DXT 85 VSDاطلس کوپکوتا ۴۵ بارتا ۳۵ مترمکعب بر دقیقهموتور الکتریکیکمپرسور HP اطلس کوپکو
اویل فری
AS 44کمپرسور کایزر۸۴/۵کمپرسور اسکرو برقیقطع تولید
RS 30iاینگرسولرند۷/۵
۸/۶
۵/۵
۵/۲
کمپرسور اسکرو برقی
XAS 70اطلس کوپکو۷۲موتور دیزلی D905 کوبوتا
MHP 825اینگرسولرند۱۲۲۳موتور کامینز QSL-9کمپرسور پرتابل دوسان
PTS 800اطلس کوپکو۱۰/۳۴۲۲/۵MTU 6R1000کمپرسور اویل فری
کمپرسور اسکرو دیزلی
XAHS 675اطلس کوپکو۱۲۱۹موتور 6CTA8.3 کامینز
XATS 350اطلس کوپکو۱۰/۳۱۰موتور دیزلی کامینز مدل 4BTAA3.9-C125XAS BoX Range
HP 675اینگرسولرند۱۰/۳۱۹/۱موتور کامینز 6CTAA 8.3
موتور شش سیلندر
XP 750اینگرسولرند۸/۶۲۱/۲موتور 6CTAA 8.3 کامینز
XHP 1170اینگرسولرند۲۴/۱۳۳/۱موتور کاترپیلار C 15 Acert
XATS 377اطلس کوپکو۱۰/۳۲۲موتور دیزلی C7 Acert از کاترپیلار
HP 1300اینگرسولرند۱۰۳۶کامینز QSX15
کوبلیونکوبلکو ژاپنمعرفی لاین کمپرسور اسکرو روغن پاششیمعرفی لاین کمپرسور اسکرو روغن پاششی
امرادکوبلکو ژاپنمعرفی لاین کمپرسور اسکرو اویل فریمعرفی لاین کمپرسور اسکرو اویل فری
ZR 250اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۳
۴۳/۱
۴۱
۳۷/۴
۳۰/۹
کمپرسور اسکرو برقیکمپرسور اویل فری
کمپرسور آب خنک
XAMS 615اطلس کوپکو۸/۶۳۴/۲موتور بنز OM926LA شش سیلندر
DSD 201کمپرسور کایزر۷/۵۲۱کمپرسور اسکرو برقیپروفایل روتور سیگما.
با DSD 200 اشتباه گرفته نشود.
P 750اینگرسولرند۷۲۱موتور دیزلی کومنز مدل LT10C-225
CS 170کمپرسور کایزر۷/۵۱۶/۵کمپرسور اسکرو برقیمدل قدیمی (دهه ۹۰ میلادی)
HP 825اینگرسولرند۱۰۲۳موتور دیزلی M11 کومنزمناسب عملیات مداوم حفاری چاه و معدن، راهسازی و ساختمان سازی
XATS 456اطلس کوپکو۱۰/۳۲۶/۹موتور دیزلی کاترپیلار مدل C9 ACERT T3
XAMS 407اطلس کوپکو۸/۶۲۴موتور دیزلی کاترپیلار مدل C7نام دیگر این دستگاه XAMS 850 است.
XAMS 600+ DD7اطلس کوپکو۸/۶۱۷موتور دیزلی دویتز
مدل TCT 2012
نام دیگر این دستگاه XAMS 287 است.
FS 440کمپرسور کایزر۷/۵۴۶/۱کمپرسور اسکرو برقیمدل قدیمی - عموما دهه ۹۰ میلادی
R2.2iU-10-200اینگرسولرند۱۰۰/۲۴
۲۴۱ لیتر بر دقیقه
الکتروموتور ۲/۲ کیلوواتدستگاه کوچک با تانک ذخیره ۲۰۰ لیتری
XAVS 307اطلس کوپکو۱۴۱۸/۶موتور دیزلی کاترپیلار C7

جداول پیشین:

مدل‌های بررسی شده‌ی کمپرسور اسکرو

تماس با شرکت