ادامه از پست قبل
در ادامه‌ی لیست کمپرسورهای بررسی شده‌ی اسکرو، ۴۰ مدل دیگر به شرح زیر بوده‌اند.

۴۰ کمپرسور سوم

مدل دستگاهشرکت سازندهفشار عملیاتی
(بار)
دبی هوای فشرده خروجی
(مترمکعب بر دقیقه)
موتورتوضیحات
XAS 56اطلس کوپکو۷۳دیزل
دویتز
F2M2011
اویل اینجکت
GA 610اطلس کوپکو۱۰۶الکتریکیاویل اینجکت
GA قدیمی
XRHS 366اطلس کوپکو۲۰۲۲/۲دیزلاویل اینجکت
مناسب حفاری
ZT 1اطلس کوپکو۸۴/۰۲الکتریکی
۳۰ کیلووات
اویل فری
هواخنک
XRYS 577اطلس کوپکو۳۵۳۴/۲۰دیزل
C18 ACERT
کاترپیلار
مناسب حفاری، نیلینگ و نگهداری خط لوله
DrillAirXpert
ZT 30اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۴/۷
۴/۴
الکتریکیاویل فری
هواهنک
XRVS 476اطلس کوپکو۲۵۲۷/۶دیزل
C13 ACERT T3
کاترپیلار
مناسب حفاری
Oiltronix
FuelXpert
XR 350اطلس کوپکو۲۰۱۳دیزل
دویتز - کوبوتا
مناسب حفاری
GA 7 VSD+اطلس کوپکو۵/۵
۷
۹/۵
۱۲/۵
۱/۳۱*
۱/۳۰
۰/۶۳
۰/۵۰
الکتریکیاویل اینجکت
XP 375اینگرسول رند/دوسان۸/۶۱۰/۶دیزل
اینگرسول رند
4IRD5AE
اویل اینجکت
XA 430اطلس کوپکو۸/۵۲۵/۸دیزل
دویتز
کامینز (NT855)
معدن
پتروشیمی
صنایع پالایشگاهی
ZT 15اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۲/۳
۲/۱
۱/۸
الکتریکیاویل فری
هواخنک
vhp 300اینگرسول رند/دوسان۱۳/۸۸/۵دیزل
اینگرسول رند
4IRD5AE
اویل اینجکت
ZT 37اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۵/۸
۵/۵
الکتریکی
اویل فری
هواخنک
GA 5 VSDاطلس کوپکو۵/۵
۷/۵
۱۰
۱۳
۰/۹۱*
۰/۹
۰/۷
۰/۶
الکتریکیاویل اینجکت
ASD 60 Tکمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۵/۵۳
۴/۴۹
۳/۷۱
الکتریکی
۳۰ کیلووات
اویل اینجکت
سپراتور سانتریفیوژ
درایر تبریدی
FSG 300کمپرسور کایزر۶
۸
۲۹/۴
۲۹/۳
الکتریکی
۱۶۰ کیلووات
اویل فری
در دو مدل هواخنک و آب‌خنک
ZT 132اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۲۱/۸
۱۹/۵
۱۸/۸
الکتریکیاویل فری
هواخنک
ZT 200اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۳۴/۱
۳۱/۳
۳۰
الکترکیاویل فری
هواخنک
XRH 1000اطلس کوپکو۱۸/۹۶۲۹/۵دیزل
کامینز NTA 855 BC
عملیات حفاری مداوم
نگهداری و سرویس خطوط لوله
عملیات راهسازی پیوسته
M 31کمپرسور کایزر۷
۱۰
۱۲
۱۴
۳/۱۵
۲/۶
۲/۳
۱/۹
دیزلاویل اینجکت
عملیات نیلینگ
L 37اینگرسول رند/دوسان۲
۱/۵
۱۱/۱۱
۱۴
الکتریکی
۳۷ کیلووات
اویل فری
M 15کمپرسور کایزر۷۱/۴دیزلاویل اینجکت
AS 20کمپرسور کایزر۸/۶
۱۱
۱۵
۲/۸
۲/۴
۱/۸۲
الکتریکیاویل اینجکت
M 135کمپرسور کایزر۱۰
۱۲
۱۴
۱۳
۱۲
۱۰/۵
دیزل
دویتز TCD 2013 L04
اویل اینجکت
M 350کمپرسور کایزر۸/۶
۱۰
۱۲
۱۴
۳۴
۳۱
۲۷/۳
۲۴
دیزل
مرسدس بنز OM501LA
عملیات حفاری مداوم
HSD 782کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۷۸/۴
۶۵/۳۱
۵۳/۰۷
الکتریکی
۴۵۰ کیلووات
اویل اینجکت
SX 4کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۰/۴۵
۰/۳۶
۰/۲۶
الکتریکی
۳ کیلووات
اویل اینجکت
مصارف آزمایشگاهی
HP 750اینگرسول رند/دوسان۱۰/۳۲۱/۲دیزل
کامینز QSC 8.3
اویل اینجکت
آب‌خنک
XAHS 350اطلس کوپکو۱۲۱۰دیزل
کامینز QSB3.9-C130
و
4BTAA 3.9-C125
اویل اینجکت
Cold Start
XRS 606 PACEاطلس کوپکو۹ - ۱۷۱۸ - ۱۶دیزل
کامینز QSB5.9-C210
اویل اینجکت
PACE Technology
XRHS 650اطلس کوپکو۱۳ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰۲۱/۵ - ۲۱/۵ - ۲۰ - ۱۹دیزل
کامینز QSB6.7-C260
اویل اینجکت
PACE Technology
SXC 4کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۰/۴۵
۰/۳۶
۰/۲۶
برقی
موتور ۳ کیلوواتی
اویل اینجکت
کوچک و مناسب صنایع دستی
سیگما پروفایل
CSDX 162کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۱۶/۱۱
۱۳/۵
۱۱/۷
برقی
موتور ۹۰ کیلوواتی سنکرون رلوکتانسی
اویل اینجکت
سیگما پروفایل
نسخه‌های سرعت متغیر و فول فیچر
XAS 405اطلس کوپکو۷۲۳/۶دیزل
موتور مرسدس بنز
کمپرسور حفاری/راه سازی/ معدن
اویل اینجکت
XAS 495اطلس کوپکو۷۲۸/۸دیزل
موتور مرسدس بنز
کمپرسور حفاری/راه سازی/ معدن
اویل اینجکت
XAMS 295اطلس کوپکو۸/۶۱۷/۵دیزل
موتور مرسدس بنز
کمپرسور حفاری/راه سازی/ معدن
اویل اینجکت
XAMS 355اطلس کوپکو۸/۶۲۱دیزل
موتور مرسدس بنز
مناسب حفاری مداوم
اویل اینجکت
XAMS 445اطلس کوپکو۸/۶۲۶/۱دیزل
موتور مرسدس بنز
مناسب حفاری مداوم
اویل اینجکت
Call Now Buttonتماس با شرکت