ادامه از پست قبل

جدول ۳

مدل دستگاهشرکت سازندهفشار عملیاتی
(بار)
دبی هوای فشرده خروجی
(مترمکعب بر دقیقه)
موتورتوضیحات
XAS 56اطلس کوپکو۷۳دیزل
دویتز
F2M2011
اویل اینجکت
GA 610اطلس کوپکو۱۰۶الکتریکیاویل اینجکت
GA قدیمی
XRHS 366اطلس کوپکو۲۰۲۲/۲دیزلاویل اینجکت
مناسب حفاری
ZT 1اطلس کوپکو۸۴/۰۲الکتریکی
۳۰ کیلووات
اویل فری
هواخنک
XRYS 577اطلس کوپکو۳۵۳۴/۲۰دیزل
C18 ACERT
کاترپیلار
مناسب حفاری، نیلینگ و نگهداری خط لوله
DrillAirXpert
ZT 30اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۴/۷
۴/۴
الکتریکیاویل فری
هواهنک
XRVS 476اطلس کوپکو۲۵۲۷/۶دیزل
C13 ACERT T3
کاترپیلار
مناسب حفاری
Oiltronix
FuelXpert
XR 350اطلس کوپکو۲۰۱۳دیزل
دویتز - کوبوتا
مناسب حفاری
GA 7 VSD+اطلس کوپکو۵/۵
۷
۹/۵
۱۲/۵
۱/۳۱*
۱/۳۰
۰/۶۳
۰/۵۰
الکتریکیاویل اینجکت
XP 375اینگرسول رند/دوسان۸/۶۱۰/۶دیزل
اینگرسول رند
4IRD5AE
اویل اینجکت
XA 430اطلس کوپکو۸/۵۲۵/۸دیزل
دویتز
کامینز (NT855)
معدن
پتروشیمی
صنایع پالایشگاهی
ZT 15اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۲/۳
۲/۱
۱/۸
الکتریکیاویل فری
هواخنک
vhp 300اینگرسول رند/دوسان۱۳/۸۸/۵دیزل
اینگرسول رند
4IRD5AE
اویل اینجکت
ZT 37اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۵/۸
۵/۵
الکتریکی
اویل فری
هواخنک
GA 5 VSDاطلس کوپکو۵/۵
۷/۵
۱۰
۱۳
۰/۹۱*
۰/۹
۰/۷
۰/۶
الکتریکیاویل اینجکت
ASD 60 Tکمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۵/۵۳
۴/۴۹
۳/۷۱
الکتریکی
۳۰ کیلووات
اویل اینجکت
سپراتور سانتریفیوژ
درایر تبریدی
FSG 300کمپرسور کایزر۶
۸
۲۹/۴
۲۹/۳
الکتریکی
۱۶۰ کیلووات
اویل فری
در دو مدل هواخنک و آب‌خنک
ZT 132اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۲۱/۸
۱۹/۵
۱۸/۸
الکتریکیاویل فری
هواخنک
ZT 200اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۳۴/۱
۳۱/۳
۳۰
الکترکیاویل فری
هواخنک
XRH 1000اطلس کوپکو۱۸/۹۶۲۹/۵دیزل
کامینز NTA 855 BC
عملیات حفاری مداوم
نگهداری و سرویس خطوط لوله
عملیات راهسازی پیوسته
M 31کمپرسور کایزر۷
۱۰
۱۲
۱۴
۳/۱۵
۲/۶
۲/۳
۱/۹
دیزلاویل اینجکت
عملیات نیلینگ
L 37اینگرسول رند/دوسان۲
۱/۵
۱۱/۱۱
۱۴
الکتریکی
۳۷ کیلووات
اویل فری
M 15کمپرسور کایزر۷۱/۴دیزلاویل اینجکت
AS 20کمپرسور کایزر۸/۶
۱۱
۱۵
۲/۸
۲/۴
۱/۸۲
الکتریکیاویل اینجکت
M 135کمپرسور کایزر۱۰
۱۲
۱۴
۱۳
۱۲
۱۰/۵
دیزل
دویتز TCD 2013 L04
اویل اینجکت
M 350کمپرسور کایزر۸/۶
۱۰
۱۲
۱۴
۳۴
۳۱
۲۷/۳
۲۴
دیزل
مرسدس بنز OM501LA
عملیات حفاری مداوم
HSD 782کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۷۸/۴
۶۵/۳۱
۵۳/۰۷
الکتریکی
۴۵۰ کیلووات
اویل اینجکت
SX 4کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۰/۴۵
۰/۳۶
۰/۲۶
الکتریکی
۳ کیلووات
اویل اینجکت
مصارف آزمایشگاهی
HP 750اینگرسول رند/دوسان۱۰/۳۲۱/۲دیزل
کامینز QSC 8.3
اویل اینجکت
آب‌خنک
XAHS 350اطلس کوپکو۱۲۱۰دیزل
کامینز QSB3.9-C130
و
4BTAA 3.9-C125
اویل اینجکت
Cold Start
XRS 606 PACEاطلس کوپکو۹ - ۱۷۱۸ - ۱۶دیزل
کامینز QSB5.9-C210
اویل اینجکت
PACE Technology
XRHS 650اطلس کوپکو۱۳ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰۲۱/۵ - ۲۱/۵ - ۲۰ - ۱۹دیزل
کامینز QSB6.7-C260
اویل اینجکت
PACE Technology
SXC 4کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۰/۴۵
۰/۳۶
۰/۲۶
برقی
موتور ۳ کیلوواتی
اویل اینجکت
کوچک و مناسب صنایع دستی
سیگما پروفایل
CSDX 162کمپرسور کایزر۷/۵
۱۰
۱۳
۱۶/۱۱
۱۳/۵
۱۱/۷
برقی
موتور ۹۰ کیلوواتی سنکرون رلوکتانسی
اویل اینجکت
سیگما پروفایل
نسخه‌های سرعت متغیر و فول فیچر
XAS 405اطلس کوپکو۷۲۳/۶دیزل
موتور مرسدس بنز
کمپرسور حفاری/راه سازی/ معدن
اویل اینجکت
XAS 495اطلس کوپکو۷۲۸/۸دیزل
موتور مرسدس بنز
کمپرسور حفاری/راه سازی/ معدن
اویل اینجکت
XAMS 295اطلس کوپکو۸/۶۱۷/۵دیزل
موتور مرسدس بنز
کمپرسور حفاری/راه سازی/ معدن
اویل اینجکت
XAMS 355اطلس کوپکو۸/۶۲۱دیزل
موتور مرسدس بنز
مناسب حفاری مداوم
اویل اینجکت
XAMS 445اطلس کوپکو۸/۶۲۶/۱دیزل
موتور مرسدس بنز
مناسب حفاری مداوم
اویل اینجکت

ادامه‌ی جدول

guest
نظری ندارید؟
0 نظرات شما
بازخورد برخط
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
تماس با شرکت