ادامه‌ی لیست کمپرسور باد صنعتی بررسی شده، ۴۰ مدل دیگر به شرح زیر بوده‌اند. قریب به اتفاق کمپرسورهای بررسی شده، کمپرسور اسکرو هستند.

ادامه از پست قبل

۴۰ کمپرسور باد صنعتی دوم

مدل دستگاهشرکت سازندهفشارعملیاتی
(بار)
دبی هوای فشرده خروجی
(مترمکعب بر دقیقه)
موتورتوضیحات
XAH 1066اطلس کوپکو۱۲۶۳/۴۸دیزل
کاترپیلار C13
اویل اینجکت
TwinAir
دو واحد هواساز
دو موتور
XRV 946اطلس کوپکو۲۵۵۶/۱۶دیزل
کاترپیلار C13
اویل اینجکت
TwinAir
دو واحد هواساز
دو موتور
XAS 426اطلس کوپکو۷۲۵دیزل
مرسدس
اویل اینجکت
XAMS 486اطلس کوپکو۸/۶‍۲۹/۲دیزل
مرسدس
اویل اینجکت
GA 110 VSDاطلس کوپکو۸/۵
۱۰
۱۴
۲۱/۵
۱۹/۵
۱۵/۵
الکتریکیاویل اینجکت
ZR 110اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۹/۱
۱۷/۲
۱۶
الکتریکیاویل فری
آب خنک
ZT 22اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۳/۶
۳/۲
۲/۷
الکتریکیاویل فری
هواخنک
GA 50
اطلس کوپکو۱۳۶/۶۴الکتریکیاویل اینجکت
GA 75اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۱۳/۵
۱۲/۶
۱۱/۴
۹/۷
الکتریکیاویل اینجکت
XAS 136اطلس کوپکو۷۸/۱۶دیزلاویل اینجکت
Y 35اطلس کوپکو۳۵۳۴/۵
تقویتی تا ۳۹
دیزلاویل اینجکت
GA 37اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۶/۹۶
۶/۴۸
۶/۱۲
۵/۳۴
الکتریکیاویل اینجکت
GA 18اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰/۵
۱۳
۳/۳۹
۳/۲۳
۲/۹۴
۲/۴۴
الکتریکیاویل اینجکت
SK 26کایزر۱۰۲الکتریکیاویل اینجکت
GA 11اطلس کوپکو۵/۵
۷
۹/۵
۱۲/۵
۱/۹۷
۱/۹۵
۱/۶۳
۱/۴۱
الکتریکیاویل اینجکت
GA 90اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۱۶/۹
۱۶/۵
۱۵
۱۳
الکتریکیاویل اینجکت
ZR 50اطلس کوپکو۸/۶۷/۶۰الکتریکیاویل فری
آب خنک
XAS 760اطلس کوپکو۷۲۱دیزلاویل اینجکت
XAS 900اطلس کوپکو۷
۱۰
۲۴/۵
۲۱/۲
دیزل
جان دیر
اویل اینجکت
GA 132اطلس کوپکو۵/۵
۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۴
۲۸/۴
۲۵/۸
۲۴/۱
۲۲/۴
۱۸
الکتریکیاویل اینجکت
XRVS 1350 CD7اطلس کوپکو۲۵۳۸دیزل
کاترپیلار
اویل اینجکت
AQ 37اطلس کوپکو۷/۵
۱۰
۱۳
۹/۲
۷/۹
۶/۵
الکتریکیاویل فری
ایزوترمال
واتر اینجکت
ZR 315 VSDاطلس کوپکو۸/۶
۱۰/۴
۴۹/۸
۴۴/۹
الکتریکیاویل فری
آب خنک
XP 900 SECاینگرسول رند۱۰/۳۲۵/۵دیزل
کاترپیلار ۳۳۰۶
اویل اینجکت
GR 110اطلس کوپکو۱۳
۲۰
۱۵/۳
۱۲/۶
الکتریکیاویل اینجکت
دو المنت هواساز
XAS 186اطلس کوپکو۷۱۱/۱دیزلاویل اینجکت
XRVS 346اطلس کوپکو۱۳/۷۸۲۰دیزل
مرسدس
اویل اینجکت
دو استیج هواساز
XAS 96اطلس کوپکو۷۵/۴دیزلاویل اینجکت
XAS 88 KDاطلس کوپکو۷۵دیزل
کوبوتا
اویل اینجکت
C 185 W KUدوسان۸/۶۵/۲۴دیزل
کوبوتا
اویل اینجکت
P 185 W DOدوسان۸/۶۵/۲دیزل
دوسان
اویل اینجکت
ZT 75اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۱/۶
۱۱
۱۰/۴
الکتریکیاویل فری
هواخنک
V 900اطلس کوپکو۲۵۲۲/۸دیزل
کامینز
اویل اینجکت
محدوده فشار گسترده‌تر
XRH 1100 EXCELاطلس کوپکو۱۹۳۰دیزل
کامینز
اویل اینجکت
دو استیج هواساز
GA 26 +اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۴/۷۸
۴/۵۷
۴/۱۵
۳/۶۰
الکتریکیاویل اینجکت
GA 22 VSD +اطلس کوپکو۴
۷
۹/۵
۱۲/۵
۴/۵۶
۴/۴۵
۳/۸۷
۳/۲۱
الکتریکیاویل اینجکت
XAS 56اطلس کوپکو۷۳دیزلاویل اینجکت
HP 935اینگرسول رند۱۰/۳۴۲۶/۴۶دیزل
کامینز M11
اویل اینجکت
CSG 70 2Wکایزر۴
۶
۸
۹/۰۵
۷/۹۲
الکتریکیاویل فری
آب خنک

 

Call Now Buttonتماس با شرکت