ادامه از پست قبل

جدول ۲

مدل دستگاهشرکت سازندهفشارعملیاتی
(بار)
دبی هوای فشرده خروجی
(مترمکعب بر دقیقه)
موتورتوضیحات
XAH 1066اطلس کوپکو۱۲۶۳/۴۸دیزل
کاترپیلار C13
اویل اینجکت
TwinAir
دو واحد هواساز
دو موتور
XRV 946اطلس کوپکو۲۵۵۶/۱۶دیزل
کاترپیلار C13
اویل اینجکت
TwinAir
دو واحد هواساز
دو موتور
XAS 426اطلس کوپکو۷۲۵دیزل
مرسدس
اویل اینجکت
XAMS 486اطلس کوپکو۸/۶‍۲۹/۲دیزل
مرسدس
اویل اینجکت
GA 110 VSDاطلس کوپکو۸/۵
۱۰
۱۴
۲۱/۵
۱۹/۵
۱۵/۵
الکتریکیاویل اینجکت
ZR 110اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۹/۱
۱۷/۲
۱۶
الکتریکیاویل فری
آب خنک
ZT 22اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۳/۶
۳/۲
۲/۷
الکتریکیاویل فری
هواخنک
GA 50
اطلس کوپکو۱۳۶/۶۴الکتریکیاویل اینجکت
GA 75اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۱۳/۵
۱۲/۶
۱۱/۴
۹/۷
الکتریکیاویل اینجکت
XAS 136اطلس کوپکو۷۸/۱۶دیزلاویل اینجکت
Y 35اطلس کوپکو۳۵۳۴/۵
تقویتی تا ۳۹
دیزلاویل اینجکت
GA 37اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۶/۹۶
۶/۴۸
۶/۱۲
۵/۳۴
الکتریکیاویل اینجکت
GA 18اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰/۵
۱۳
۳/۳۹
۳/۲۳
۲/۹۴
۲/۴۴
الکتریکیاویل اینجکت
SK 26کایزر۱۰۲الکتریکیاویل اینجکت
GA 11اطلس کوپکو۵/۵
۷
۹/۵
۱۲/۵
۱/۹۷
۱/۹۵
۱/۶۳
۱/۴۱
الکتریکیاویل اینجکت
GA 90اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۱۶/۹
۱۶/۵
۱۵
۱۳
الکتریکیاویل اینجکت
ZR 50اطلس کوپکو۸/۶۷/۶۰الکتریکیاویل فری
آب خنک
XAS 760اطلس کوپکو۷۲۱دیزلاویل اینجکت
XAS 900اطلس کوپکو۷
۱۰
۲۴/۵
۲۱/۲
دیزل
جان دیر
اویل اینجکت
GA 132اطلس کوپکو۵/۵
۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۴
۲۸/۴
۲۵/۸
۲۴/۱
۲۲/۴
۱۸
الکتریکیاویل اینجکت
XRVS 1350 CD7اطلس کوپکو۲۵۳۸دیزل
کاترپیلار
اویل اینجکت
AQ 37اطلس کوپکو۷/۵
۱۰
۱۳
۹/۲
۷/۹
۶/۵
الکتریکیاویل فری
ایزوترمال
واتر اینجکت
ZR 315 VSDاطلس کوپکو۸/۶
۱۰/۴
۴۹/۸
۴۴/۹
الکتریکیاویل فری
آب خنک
XP 900 SECاینگرسول رند۱۰/۳۲۵/۵دیزل
کاترپیلار ۳۳۰۶
اویل اینجکت
GR 110اطلس کوپکو۱۳
۲۰
۱۵/۳
۱۲/۶
الکتریکیاویل اینجکت
دو المنت هواساز
XAS 186اطلس کوپکو۷۱۱/۱دیزلاویل اینجکت
XRVS 346اطلس کوپکو۱۳/۷۸۲۰دیزل
مرسدس
اویل اینجکت
دو استیج هواساز
XAS 96اطلس کوپکو۷۵/۴دیزلاویل اینجکت
XAS 88 KDاطلس کوپکو۷۵دیزل
کوبوتا
اویل اینجکت
C 185 W KUدوسان۸/۶۵/۲۴دیزل
کوبوتا
اویل اینجکت
P 185 W DOدوسان۸/۶۵/۲دیزل
دوسان
اویل اینجکت
ZT 75اطلس کوپکو۷/۵
۸/۶
۱۰
۱۱/۶
۱۱
۱۰/۴
الکتریکیاویل فری
هواخنک
V 900اطلس کوپکو۲۵۲۲/۸دیزل
کامینز
اویل اینجکت
محدوده فشار گسترده‌تر
XRH 1100 EXCELاطلس کوپکو۱۹۳۰دیزل
کامینز
اویل اینجکت
دو استیج هواساز
GA 26 +اطلس کوپکو۷/۵
۸/۵
۱۰
۱۳
۴/۷۸
۴/۵۷
۴/۱۵
۳/۶۰
الکتریکیاویل اینجکت
GA 22 VSD +اطلس کوپکو۴
۷
۹/۵
۱۲/۵
۴/۵۶
۴/۴۵
۳/۸۷
۳/۲۱
الکتریکیاویل اینجکت
XAS 56اطلس کوپکو۷۳دیزلاویل اینجکت
HP 935اینگرسول رند۱۰/۳۴۲۶/۴۶دیزل
کامینز M11
اویل اینجکت
CSG 70 2Wکایزر۴
۶
۸
۹/۰۵
۷/۹۲
الکتریکیاویل فری
آب خنک

 

تماس با شرکت